Obchodní podmínky platné a účinné od  1.10.2017

 

1.    Všeobecná ustanovení


1.1 V souladu s §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. Společnost  DORANT, s. r. o., Všebořická 603, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 287 323 59 stanovuje v platném znění dle obchodního zákoníku tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
DORANT s.r.o. (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.


1.2
Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.vyrobalahudek.cz


1.3 Kupující uzavřením kupní smlouvy (objednáním zboží) potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.


1.4 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:


• Bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
• Zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
• V případě váženého zboží je přípustná hmotností odchylka +/- 10 % z váhy objednaného zboží.

1.5 Prodávající si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu znění těchto obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy a objednání

Zboží lze objednat osobní, telefonickou, či elektronickou objednávkou. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: druh a množství zboží, místo dodání a identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, telefonní spojení), případně identifikační údaje přejímající osoby, nebude-li zboží převzato kupujícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Zboží Vám může být doručeno naší firmou na zadanou adresu, nebo osobní odběr v sídle společnosti na adrese: Všebořická 603, Ústí nad Labem.

Objednávku je třeba zadat minimálně jeden pracovní den před požadovaným dodáním!

Některé výrobky je nutné objednávat  s větším časovým předstihem. U těchto výrobků je tato informace uvedena v eshopu.

 Objednávku lze stornovat den před termínem dodání. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s výrobou a expedicí zboží.

 2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.


2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. 


2.4 Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH.

 Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.


2.5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, čímž dochází k souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek ze strany kupujícího.


3.
Cena a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při převzetí zboží, a to v hotovosti, nebo vystavením faktury, v případě osobního převzetí na provozovně.

Faktura vystavená na základě objednávky mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran


4.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.


4.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.


4.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

4. Odstoupení od smlouvy
4.1 Kupující může odstoupit od smlouvy v dostatečném předstihu před datem, na který byla objednávka zadána. Dostatečnou dobou je považováno minimálně 24 hodin předem.


4.2 Odstoupení od smlouvy musí kupující sdělit prodávajícímu telefonicky,e-mailovou zprávou nebo osobně v místě provozovny.


4.3 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.


4.4 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

 

 

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva


5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.


5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno, až po řádném zaplacení celé kupní ceny.

Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 2 dnů po uzavření smlouvy.


5.3  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny.


5.4
Daňový doklad obdrží kupující při převzetí zboží a slouží rovněž jako prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího.
6. Záruka


6.1 Na naše výrobky poskytujeme záruku jeden den. Výrobky musí být skladovány při teplotě 1 – 8 st.C

6.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


6.3 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.


6.4 Záruční doba běží od předání zboží kupujícímu.

 

 

8. Závěrečná ujednání


8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.


8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.


8.3 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího (www.vyrobalahudek.cz), v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.


8.4 Odesláním elektronické objednávky, osobní objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky.

Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.


8.5 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.